defence dissertation do my coursework for me uk essay holt online

Samtidskunst / Kunstanalyse

Inspirationsmateriale til undervisning og besøg i skiftende udstillinger

Vælg selv, hvilke filer du vil læse eller downloade. Opgaverne er sprogligt tilpasset elevernes respektive niveau:

Generel intro:

Til læreren: Introduktion til begrebet samtidskunst. Hent pdf

Analysemodel. Hent pdf

Værkliste. Hent pdf 

8.-10. klasse. Seks opgaver til elevens egen læsning:

Gaden på museerne - museerne på gaden. Hent pdf 

Sansninger. Hent pdf.

Samtidskunsten i samfundsdebatten. Hent pdf.

Menneskeskildring. Hent pdf.

Parafrasen - kunsten går igen. Hent pdf. 

Globalisering og det nære. Hent pdf.  

Gymnasieskolen, Seks opgaver til elevens egen læsning:

Gaden på museerne - museerne på gaden. Hent pdf.

Sansninger. Hent pdf.  

Samtidskunsten i samfundsdebatten. Hent pdf.

Menneskeskildring. Hent pdf. 

Parafrasen - kunsten går igen. Hent pdf. 

Globalisering og det nære. Hent pdf. 

KUNSTBEGREBETS MANGFOLDIGHED

Kunstbegrebet består i dag af mange forskellige kunstneriske praksisser. Man må kende lidt til dem alle for at kunne aflæse kunstens sprog. De mange ”spor” indenfor kunstområdet udfordrer underviserne i formidlingssituationen, da de fleste spor eksisterer som parallelle fænomener.

Nye udtryk og ny forståelsesramme

Set fra et formidlingssynspunkt i forhold til et voksent publikum eller skoleelever halter den teoretiske forståelsesramme altid en smule efter – vi har umiddelbart i en undervisningssituation lettest ved at forholde os til de klassisk hævdvundne udtryk som skulptur og maleri. Det er sværere at konstruere en relevant forståelsesramme, når det kommer til de mange blandformer i samtidskunsten udtryk. Dels sker der mange nybrud, dels kunsten kræver en indsats af betragteren på den ene eller den anden måde.    

Der er traditionen, forstået som den vesterlandske kunsthistorie fra antikken til i dag på områder som skulptur, maleri og arkitektur. Siden midten af 1800-tallet er der så modernismen med alle dens ”-ismer”, og siden fik vi også postmodernismen at forholde os til i litteratur, billedkunst og arkitektur. I dag er der i langt videre forstand end tidligere også tale om globalisering på kunstområdet og det tilføjer yderligere udfordringer i kunstforståelsen.

FORSØG PÅ EN DEFINITION AF SAMTIDSKUNST

Samtidskunst er kunst som

 • er skabt i vores egen samtid i en eksperimenterende udtryksform
 • kan omfatte flere forskellige udtryksmedier på samme tid.

 

Samtidskunstværker kan

 • have installationens form eller give klassiske udtryksmidler som skulptur og maleri nye fortolkninger
 • befinde sig indendørs eller udendørs
 • kan være temporære eller permanente
 • ofte er alt omkring værket, også tilhørende tekster, iscenesat af kunstneren. De er en del af værket.

Cross-over, altså det at benytte sig af forskellige æstetiske udtryk på samme tid såsom fx billedkunst, film, musik, teaterscenografi, ordkunst, mv. er typisk for samtidskunsten i øjeblikket. Det er ikke en forudsætning, men det ses ofte at samtidskunstens udtryk involverer såvel kunstneren selv som betragteren.

Megen samtidskunst forholder sig til emner som aktuelt debatteres i samfundet på det tidspunkt hvor de skabes.

Det også karakteristisk, at samtidskunsten ofte via sit udtryk diskuterer eller på anden vis forholder sig til selve værkbegrebet og at kunstneren dermed viser en klar bevidsthed om traditionen.

Ud over alt dette er der også sket et skred i nyere tids kunst og i den professionelle formidling af kunst i opfattelsen af forholdet mellem værket og betragteren. Der er nu i højere grad end tidligere, hvor forståelse af værket og dets præmisser var adgangsvejen til dannelse, en opfattelse af, at betragterens eget indspil og umiddelbare oplevelse af værket kan opfattes som hørende med til værket, at værket først egentlig lykkes eller er fuldbragt med beskueren.

Følges de gradvise ændringer i Kunstakademiernes uddannelseslinjer kan det konstateres at udviklingen af nye kunstudtryk, præger disse. Fx findes i København plastikværksteder, skolen for mur og rum, etc. Samtidskunsten kan man finde overalt, men visser institutioner som kunsthallerne, udvalgte gallerier og kunstneres egne græsrodsinitiativer, har som særligt perspektiv at skabe rum for mødet med samtidskunstens udtryk.

Formidling af samtidskunst

Særlige udfordringer for den som sætter sig for at formidle samtidskunst, er de mange medier som anvendes af kunstnerne i dag. Man må først fremmet sætte sig ind i 

 • hvilken kommunikation er hvert medie eller udtryk bærer af
 • hvad sker der, når flere udtryk mødes

Samtidskunsten er interessant for de fleste, fordi den giver anderledes perspektiver på ens egen tid. Hvordan ville man kunne angribe en analyse? Generelt vil man som i enhver anden kunstanalyse kunne angribe værket med metodiske redskaber. Karakteriser og iagttag frem for at vurdere:

 • Start med en beskrivelse af det kendte
 • Identificer derefter det ukendte
 • Gør brug af associationer og dialog
 • Husk at samtidskunstneren ofte iscenesætter betragterens rolle i værket
 • Alt efter værkets tema kan det også være nødvendigt at sætte sig ind i et specifikt stof, fx skabelsesberetningen, superstreng teori, krigen af Afghanistan etc. Men dette er ikke anderledes end i forhold til analysen for eksempel et traditionelt maleri.

Som ved beskrivelse og analyse af maleri og skulptur opfordres til at lade eleverne selv være aktive, enten form af samtale, mundtlige eller skriftlige øvelser.

Pædagogisk litteratur om at se på kunst og samtidskunst

Karsten Arvedsen & Helene Illeris (red.): "Samtidskunst og undervisning - en antologi". Center for billedpædagogisk forskning, DPU, 2000.
- meget fine teoretiske indlæg om samtidskunstens platform. Endvidere behandles de pædagogiske udfordringer i forhold til undervisning i kunstforståelse. Bogen giver underviseren en teoretisk baggrundsforståelse.

Rune Gade og Camilla Jalving: "Nybrud - dansk kunst i  1990erne". Aschehougs forlag, 2006.
– omhandler samtidskunsten fra 1990-2005 fortrinsvis med danske eksempler.

Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen: "Billedkunst. Metode, Kronologi, Tema". Systime, 2009.
- klassisk metodebog om beskrivelse og analyse af maleri og skulptur fra antikken til modernismen.

Grethe Ørskov: "Om skulptur og skulpturoplevelser", Borgens Forlag, 1998.
- grundig metodebog, handler særligt om skulptur.

Karen Marie Demuth (red.): "Kultur for børn - børns møde med professionel kunst". Tidsskrift for børne – og ungdomskultur, nr. 47. Syddansk Universitetsforslag og Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen, 2004.
- 12 artikler om yngre børns møde med kunstarterne og kulturen. For underviseren.

"Børn, Rum, Form. Arkitektur og design for begyndere". Udgivet af Kulturministeriet og Børnekulturens Netværk, 2010.

- inspirationshæfte med 12 forskellige artikler om hvordan undervisning og projekter indenfor arkitektur og design for de yngre årgange kan gribes an. 

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.